Nationell forskarskola KI/Uppsala Universitet inom klinisk psykiatri 2016-2017

Karolinska Institutet och Uppsala Universitet erbjöd hösten 2016 en nationell forskarskola i klinisk psykiatri. Syftet var att ge kliniskt aktiva personer inom området psykiatri aktuell kunskap om mekanismer för uppkomst av psykiska sjukdomar, metoder att studera dessa samt metoder för behandling.

Antal högskolepoäng (ECTS-poäng): 15 högskolepoäng (hp)

Utlysning

Utlysningen är avslutad.

Om programmet

Denna forskarskola skiljde sig från de tidigare nationella forskarskolorna i klinisk psykiatri genom att den endast omfattade 10 veckor av heltidsstudier (15 hp) och pågick under ett år. Forskarskolan fokuserade på psykiatrikurser och erbjöd inte obligatoriska baskurser inom epidemiologi och statistik. De obligatoriska kurserna i forskarutbildning måste doktoranden inhämta själv.

Målet var att deltagarna efter fullgjord utbildning skulle kunna

  • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
  • relevant design av experiment och principerna vad gäller "Good clinical practise"
  • lära sig forskningsetik och kunna skriva ansökningar till etikprövningsnämnd
  • det grundläggande inom statistik, analysera data och tolka resultat
  • förstå psykiska sjukdomar från ett translationellt perspektiv
  • de viktigaste forskningsmetoderna specifika för psykiatrisk forskning
  • få de senaste kunskaperna inom psykologisk och farmakologisk behandling av psykisk sjukdom