Nationell klinisk forskarskola i odontologi

Utlysning

Forskarskolan kommer inte utlysas någon mer gång.

Vem vänder sig forskarskolan till?

Forskarskolan vände sig till kliniskt verksamma tandläkare och tandhygienister och hade en tydlig inriktning mot klinisk forskning och mot de av Socialstyrelsen och SBU definierade vetenskapliga kunskapsluckor i odontologisk behandling.

Syfte

Syftet med forskarskolan var att stärka utvecklingen av behandlingsforskning i svensk tandvård och stimulera utbildningen av forskare med rätt kompetens och nätverk för framtiden.

Om forskarskolan

Utbildningen bestod av ett skräddarsytt kurspaket speciellt riktat mot forskning i klinisk odontologi. Kurserna löpte över en treårsperiod fördelade med c:a fem högskolepoäng per termin, totalt 30 högskolepoäng. Kursernas innehåll kommer motsvarande grundläggande forskarutbildningskurser samt även riktas mot kommunikation, vetenskapsmetodik med hänseende till kliniska studier, hälsoekonomi, evidensbaserad tandvård, livskvalitetsrelaterade mått och specifika kurser i odontologi. Särskild vikt lades på att stärka forskargruppens identitet samt nätverksbildning.

Målbeskrivning

Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna:

  • ha förståelse för både den kvalitativa och kvantitativa forskningsprocessen
  • formulera vetenskapliga hypoteser
  • tillämpa adekvat studiemetodik vid genomförandet av kliniska odontologiska studier
  • självständigt leda insamling samt analys av data
  • göra litteratursökningar och kritiskt granska vetenskapliga publikationer
  • skriva vetenskapliga rapporter på engelska och populärvetenskapliga forskningsrapporter på svenska
  • skriva ansökningar till forskningsfinansiärer och etikprövningsnämnd
  • vara väl förtrogen med möjligheter och potentiella hinder i odontologisk forskning.